Huurverlaging sociale huursector vanaf 2021

bron: Hollands Kroon Actueel

Ongeveer 260.000 huurders komen in 2021 in aanmerking voor een eenmalige huurverlaging in de sociale huursector. Veel sociale huurwoningen die worden verhuurd vanuit woningcorporaties, worden voor een te hoge huurprijs verhuurd in verhouding tot het inkomen van de huurder. De huurverlaging komt neer op gemiddeld 40 euro per maand per huishouden.

Financiële steun laagbetaalden

De te hoge huurprijzen in de sociale huursector kunnen verschillende oorzaken hebben. Dit is bijvoorbeeld te verklaren doordat de huurder in het verleden een woning toegewezen gekregen heeft die niet bij zijn inkomen past. Bij het toewijzen van een woning door een woningcorporatie moet er namelijk rekening worden gehouden met het inkomen van de huurder. Een andere reden kan zijn dat het inkomen van de huurder gedaald is. Met de komst van deze maatregel worden de huren in totaal met zo’n 160 miljoen euro verlaagd. Minister Ollongren zegt hierover het volgende: “Deze huurverlaging is echt gericht op die mensen die te hoge woonlasten hebben en daardoor kwetsbaar zijn voor betaalrisico’s en schulden. Die mensen wil ik hiermee meer financiële ruimte geven, zodat er aan het einde van de maand ook geld overblijft voor andere dingen.”

Tegemoetkoming woningcorporaties

Woningcorporaties betalen samen jaarlijks verhuurderheffing aan het Rijk. Het verlagen van de huren in de sociale sector betekent voor deze corporaties dat zij zo’n 200 miljoen euro minder verhuurderheffing hoeven te betalen. De resterende 40 miljoen euro dienen de woningcorporaties te investeren in de bouw van nieuwbouwwoningen en de verduurzaming van de huizen.

Steun in vrije sector

Niet alleen huurders in de sociale huursector komen in aanmerking voor financiële steun, ook huurders in de vrije sector kunnen steun verwachten. Door de corona-crisis hebben sommige huurders die zich in de vrije huursector begeven het financieel ook zwaar. Hiervoor kunnen de huurders zich bij de verhuurder melden met een verzoek voor maatwerk. Dit wil zeggen dat de huurder bijvoorbeeld een uitstel van betaling kan krijgen, de huur (deels) kan worden kwijtgescholden of dat er gebruik kan worden gemaakt van een betalingsregeling.

Gegevensuitwisselingen gemeenten en verhuurders

Naast de financiële steun die met deze maatregelen zal worden geboden, treedt er per 1 januari 2021 een nieuwe wet in werking. De wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt gegevensuitwisselingen tussen gemeenten en verhuurders mogelijk. Mocht een huurder betalingsachterstanden hebben, dan moet de verhuurder dit melden bij de gemeente als persoonlijk contact niet tot een oplossing leidt. De gemeente moet dan een aanbod tot schuldhulpverlening doen aan de verhuurder.

Gerelateerd nieuws

Lees ook