Privacybeleid

1. Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van TreeHouse B.V., kantoorhoudende te Rotterdam, Blaak 555, 3011 GB, email: info@huurwoningen.nl en aan haar gelieerde ondernemingen waarover zij zeggenschap uitoefent, tenzij deze een eigen privacyverklaring hanteren.

Wanneer je diensten afneemt van Huurwoningen (al dan niet elektronisch, bijvoorbeeld via internet) of contact opneemt met Huurwoningen, worden de door jou verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Huurwoningen is verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking. Huurwoningen verwerkt de gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de vereiste vertrouwelijkheid in overeenstemming met het bepaalde in de van toepassing zijnde de privacywet- en regelgeving.

Indien je een premiumaccount start bij Huurwoningen wordt je abonnementsovereenkomst door Huurwoningen gearchiveerd. Een kopie van deze abonnementsovereenkomst ontvang je als bijlage in de bevestigingse-mail voor je premiumaccount. Huurwoningen streeft ernaar jouw persoonsgegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

2. Doeleinden van de gegevensverwerking

De gebruikersgegevens die worden opgeslagen via de daartoe ontworpen middelen op de website worden door Huurwoningen verzameld met de bedoeling de dienstverlening van de website te verbeteren, alsmede voor administratiedoeleinden, push-services en andere diensten die interessant kunnen zijn voor de gebruikers van Huurwoningen.

Huurwoningen verwerkt persoonsgegevens van jou om:

  • Overeenkomsten met betrekking tot de door Huurwoningen te leveren diensten en daarmee verband houdende informatie aan te gaan en uit te voeren;
  • Betaling en (eventueel) facturering mogelijk te maken, indien sprake is van een betaalde dienst zoals een premiumaccount;
  • Jouw account bij Huurwoningen te beheren;
  • Jou gerichte advertenties van onze dienstverleners (verhuurders en makelaars) te tonen;
  • Jou in staat te stellen direct contact te hebben met dienstverleners (verhuurders en makelaars) of gebruikers van Huurwoningen;
  • Jou op te hoogte te houden van de diensten van Huurwoningen en de uit onze dienstverlening aan Gebruiker voortvloeiende relaties te beheren;
  • Jou een servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  • Te voldoen aan de op Huurwoningen van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Jouw persoonsgegevens kunnen voor de eerder genoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van Huurwoningen.

Bij gebruikmaking van onze diensten langs elektronische weg, is het mogelijk dat automatisch voor jou een basisaccount wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door Gebruiker reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van een eerder bezoek. Je kunt desgewenst zelf een account aanmaken.

Wanneer je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, een account aanmaakt, of Huurwoningen een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier, de account of de e-mail nodig is, voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Je garandeert dat de aan Huurwoningen verstrekte persoonsgegevens juist zijn en erkent dat je aansprakelijk bent voor het al dan niet doorgeven van aanpassingen in de gegevens.

3. Bepaling uitwisselen persoonsgegevens

Huurwoningen ontvangt van woningzoekenden die een verzoek doen om persoonsgegevens (i) te delen met een specifieke dienstverlener (verhuurder en makelaar) middels een reactie of bezichtigingsaanvraag dan wel (ii) te matchen met het aanbod van verschillende dienstverleners (verhuurders en makelaars) (iii) te tonen in een publieke oproep voor een huurwoning. Huurwoningen wordt bij het ontvangen van deze gegevens en het verzoek tot doorsturen hiervan beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de AVG.

De dienstverlener (verhuurder en makelaar) ontvangt van Huurwoningen gegevens van een woningzoekende, wanneer (i) de woningzoekende hiertoe een verzoek doet middels een reactie of bezichtigingsaanvraag (ii) de woningzoekende een publieke oproep plaatst. De verhuurder kan vervolgens besluiten om contact op te nemen met de woningzoekende. De verhuurder wordt voor het ontvangen van deze gegevens en contact opnemen met de woningzoekende beschouwd als ‘gegevensverantwoordelijke’ onder de AVG.

4. Gegevensverstrekking aan derden

Zonder uitdrukkelijke toestemming van jou verstrekt Huurwoningen geen persoonsgegevens aan partijen die niet tot haar concern behoren, behoudens het navolgende:

  • Huurwoningen kan persoonsgegevens van jou verstrekken aan partijen die Huurwoningen inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld verhuur- of verkoopmakelaars). Huurwoningen zal deze persoonsgegevens slechts gebruiken ten behoeve van specifieke diensten waarvan je gebruik wilt maken (zoals hulp bij het vinden van een geschikte verhuur- of verkoopmakelaar). Indien je aangeeft van dergelijke diensten gebruik te willen maken en Huurwoningen hiermee toestaat om gegevens aan derden te verstrekken, dan is Huurwoningen op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat.
  • Huurwoningen kan, op grond van geldende wet- en regelgeving, verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijv. in het kader van een opsporingsonderzoek. In een dergelijk geval zal Huurwoningen uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

5. Externe dienstverleners en andere websites

Indien je via de website Huurwoningen terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing.

Voorbeeld: Huurwoningen maakt gebruik van Facebook-toepassingen (waaronder de mogelijkheid om pagina's of berichten 'leuk te vinden'), waardoor een gebruiker die is ingelogd bij een van deze sociale netwerken informatie kan achterlaten bij Huurwoningen. Voor de verdere toelichting, zie de privacyvoorwaarden van Facebook:https://www.facebook.com/policy.

6. Beveiliging gegevens

Huurwoningen draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens beveiligd worden opgeslagen in haar administratie. De database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Huurwoningen, voor zover dat voor hun functie noodzakelijk is.

Huurwoningen spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Huurwoningen zal zorgvuldig bepalen hoe om te gaan met een onverhoopt datalek met inachtneming van de van toepassing zijnde regelgeving.

Huurwoningen's aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden is uitgesloten.

7. Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een account bij Huurwoningen hebt, kan je te allen tijde en zonder kosten mogelijk om inzage te krijgen in je persoonsgegevens en zo nodig kan je deze laten verwijderen of corrigeren. Hiervoor kan je contact opnemen met onze klantenservice via info@huurwoningen.nl. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om je identiteit deugdelijk vast te stellen. Tevens is het mogelijk om online zelf je gegevens te verwijderen of te corrigeren. Dit kun je doen in je persoonlijke omgeving (account).

Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden door een e-mail te versturen aan info@huurwoningen.nl. Huurwoningen zal de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Nadat het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, worden deze door Huurwoningen vernietigd.

8. Aanpassen privacybeleid

Huurwoningen behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de relevante website worden gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. De contactgegevens van Huurwoningen zijn ook te vinden via de pagina 'Contact' op de website Huurwoningen.