Als een huurder een gebrek aan de huurruimte constateert, is hij verplicht om de verhuurder direct op de hoogte te stellen. Dit wordt kikplicht genoemd. Wanneer een huurder dit niet (op tijd) doet, kan de verhuurder hem aansprakelijk stellen voor de schade die is ontstaan als gevolg van zijn nalatigheid.

De verhuurder moet het gebrek wel oplossen, ook als een huurder dit niet of niet tijdig meldt bij de verhuurder. Wel kan het zo zijn dat de huurder zijn recht verliest om door het gebrek ontstane kosten terug te vorderen. Als het gebrek bijvoorbeeld groter is geworden en de verhuurder extra kosten moet maken, vanwege de nalatigheid van de huurder, kunnen deze kosten op de huurder verhaald worden.

Indien de huurder of verhuurder zijn of haar verplichting niet nakomt (in het geval van de huurder dus de kikplicht; het melden van het gebrek, en in het geval van de verhuurder de plicht om het gebrek te herstellen), kan de andere partij de rechter verzoeken om ‘nakoming’. Dit betekent dat, wanneer de verhuurder zijn verplichting niet nakomt, de huurder de rechter kan verzoeken om de verhuurder te dwingen om zijn verplichting alsnog na te komen. Wanneer de huurder zijn kikplicht niet nakomt, kan de verhuurder de rechter inschakelen om ervoor te zorgen dat (een deel van) de kosten verhaald worden op de huurder vanwege nalatigheid.