Gebruiksvoorwaarden downloaden

Artikel 1: Definities

 • 1.1 ‘Aanbieder’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een of meer woningen op de Website plaatst, hetzij als Verhuurder hetzij met toestemming van de Verhuurder;
 • 1.2 'Abonnement': de overeenkomst inzake het gebruik van de Website die tussen Woningzoekende en Huurwoningen tot stand komt wanneer Woningzoekende een Premiumaccount heeft aangemaakt, zoals nader omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en op de Website;
 • 1.3 'Abonnementsgeld': het bedrag dat maandelijks voor een Premiumaccount moet worden betaald, zoals van tijd tot tijd door Huurwoningen vastgesteld. Wijzigingen in het Abonnementsgeld hebben geen effect op lopende Abonnementen;
 • 1.4 'Advertentie': een advertentie waarin een woonruimte wordt aangeboden door de Aanbieder en welke zichtbaar is op de Website;
 • 1.5 'Basisaccount': de gratis accountsvorm van Huurwoningen waarmee een Woningzoekende op de Website kan zoeken naar woonruimte en zich kan inschrijven voor een al dan niet gepersonaliseerde nieuwsbrief met het nieuwste woningaanbod, maar niet kan reageren op Advertenties;
 • 1.6 'Gebruiker': de natuurlijk persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website;
 • 1.7 'Huurwoningen': de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TreeHouse B.V., gezeteld te Rotterdam (KvK-nummer 24426419; BTW nummer NL818785974.B01). Daar waar in deze gebruiksvoorwaarden Huurwoningen is vermeld, dienen tevens de overige door TreeHouse B.V. gebruikte handelsnamen te worden gelezen;
 • 1.8 'Inloggegevens': de gegevens die toegang geven tot een Basis- of Premiumaccount;
 • 1.9 'Materiaal': door of namens een Aanbieder aangeleverde informatie over een woonruimte die op de Website te huur wordt aangeboden;
 • 1.10 'Misbruik': het misbruik maken van de (functionaliteiten van) de Website, zoals nader aangegeven in artikel 10.1;
 • 1.11 'Premiumaccount: Het betaalde Abonnement van Huurwoningen, waardoor je als Woningzoekende rechtstreeks kunt reageren op Advertenties door contact op te nemen met de Aanbieders. Woningzoekenden met een Premiumaccount worden ook wel 'Premium leden' genoemd;
 • 1.12 'Schriftelijk': hieronder wordt verstaan per schrift en ook per e-mail en – in het geval van communicatie door Woningzoekende – via het contactformulier op de Website;
 • 1.13 'Verhuurder': natuurlijke persoon of rechtspersoon die gerechtigd is woningen te verhuren die op Huurwoningen worden getoond;
 • 1.14 'Website': de website met in ieder geval de domeinnaam Huurwoningen.nl of Huurwoningen.com;
 • 1.15 'Woningzoekende': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich op de Website inschrijft met een Basis- of Premiumaccount. De Woningzoekende wordt in deze voorwaarden ook wel aangesproken met 'je' of 'jij'.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en op alle Basis- of Premiumaccounts. Voordat je een Basis- of Premiumaccount aanmaakt zal Huurwoningen melding maken van de op dat moment van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden. Je kunt altijd een kopie van deze gebruiksvoorwaarden downloaden en op je computer opslaan.

Artikel 3: Functie van de Website

 • 3.1 Huurwoningen biedt op de Website een platform waar Aanbieders te verhuren woonruimte middels Advertenties kunnen aanbieden en waar Woningzoekenden (i) naar huurwoningen kunnen zoeken en (ii) een profiel aan kunnen maken van de woonruimte die zij zoeken en (iii) met een Premiumaccount toegang krijgen tot de volledige gegevens van de Aanbieders, waarmee zij desgewenst rechtstreeks contact kunnen opnemen met Aanbieders.
 • 3.2 Huurwoningen heeft louter een 'prikbord functie' waarbij het mogelijk wordt gemaakt dat Woningzoekenden, zonder tussenkomst van Huurwoningen, in contact kunnen treden met Aanbieders. Woningzoekenden en Aanbieders kunnen zelfstandig, buiten de Website om, met elkaar in contact treden en onderhandelen over de voorwaarden van een mogelijke huurovereenkomst. De Website kan de functionaliteit bieden om het eerste contact via een geautomatiseerd webformulier te initiëren dat rechtstreeks naar de Aanbieder wordt verzonden zonder tussenkomst van Huurwoningen. Je begrijpt dat Huurwoningen echter geen rol heeft in dat en verdere contacten met de Aanbieder. Huurwoningen heeft ook geen betrokkenheid bij het al dan niet tot stand komen van overeenkomsten tussen Woningzoekenden en Aanbieders.
 • 3.3 Je begrijpt en accepteert dat het afsluiten van een Premiumaccount niet per se betekent dat je ook daadwerkelijk woonruimte zult vinden.
 • 3.4 De Advertenties op Huurwoningen worden geplaatst door of namens Aanbieders van woonruimte. Huurwoningen is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan niet garanderen dat de woonruimte daadwerkelijk beschikbaar is of dat de informatie in de Advertentie juist en volledig is. Indien je op enig moment een Advertentie tegenkomt waarvan je weet of vermoedt dat die niet actueel, juist en/of volledig is, dan verzoeken we je dit zo snel mogelijk te melden via het contactformulier op onze website of via info@huurwoningen.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen met de betreffende Aanbieder om dit verder te onderzoeken.

Artikel 4: Totstandkoming van het Abonnement, accounts

 • 4.1 Het Abonnement tussen jou en Huurwoningen voor een Premiumaccount komt tot stand nadat je je via de Website hebt aangemeld.
 • 4.2 Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor het (i) gebruiken van een sterk, uniek wachtwoord voor de toegang tot het Basis- of Premiumaccount, (ii) regelmatig verversen van het wachtwoord, (iii) geheim houden van de Inloggegevens en (iv) voorkomen dat onbevoegden van de Inloggegevens kennis nemen, dit door te zorgen dat het apparaat waarmee je op het Basis- of Premiumaccount inlogt in voldoende mate is beveiligd. Als je vermoedt of weet dat de Inloggegevens bekend zijn bij een onbevoegde derde, dien je onverwijld jouw wachtwoord aan te passen. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat er via het Basis- of Premiumaccount gebeurt, ook als dit wordt gebruikt door een onbevoegde derde.
 • 4.3 Je zult er alles aan doen om te voorkomen dat er wordt ingebroken op jouw account en zorgt ook dat ieder apparaat waarmee je op je account inlogt in voldoende mate is beveiligd.
 • 4.4 In het geval dat bij Huurwoningen het vermoeden bestaat dat een onbevoegde derde toegang heeft of kan krijgen tot jouw account heeft Huurwoningen de mogelijkheid de toegang tot het account per direct te blokkeren.
 • 4.5 Als je het vermoeden hebt dat een onbevoegde derde toegang heeft of kan krijgen tot jouw account, bijvoorbeeld omdat je bent gehackt of gephisht, dient je dit onverwijld aan Huurwoningen kenbaar te maken en jouw hardware en software systemen te laten onderzoeken door een specialist die schriftelijk aan Huurwoningen verklaart dat alles weer veilig is. Na ontvangst van deze verklaring kan Huurwoningen het account weer deblokkeren.

Artikel 5: Kosten

 • 5.1 Een Basisaccount is gratis.
 • 5.2 Het Abonnementsgeld voor het Premiumaccount wordt op de Website weergegeven. Het Abonnementsgeld zal maandelijks middels een doorlopende automatische incasso plaatsvinden. In artikel 8 van deze voorwaarden vind je meer informatie over de betaling.
 • 5.3 Als je de laatste 12 maanden geen Premiumaccount hebt gehad, kun je 14 dagen gratis gebruik maken van het Premiumaccount. Daarna betaal je het maandelijkse Abonnementsgeld. In artikel 7 van deze gebruiksvoorwaarden vind je meer informatie over de ontbinding, verlenging en opzegging van je Abonnement.
 • 5.4 Als je de laatste 12 maanden wél een Premiumaccount hebt gehad, gaat het Abonnement direct van start en wordt je Premiumaccount steeds automatisch met een maand verlengd, tenzij je je Abonnement voor de eerste dag van een nieuwe abonnementsmaand opzegt.

Artikel 6: Herroepingsrecht

 • 6.1 Als je de tijdens de laatste 12 maanden geen Premiumaccount hebt gehad, dan heb je vanaf het moment dat je je hebt aangemeld voor een Premiumaccount een periode van 14 dagen waarbinnen je je Abonnement kosteloos en zonder opgave van redenen kunt ontbinden.
 • 6.2 Als je tijdens de afgelopen 12 maanden wél een Premiumaccount hebt gehad, kun je het Abonnement binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden annuleren middels het herroepingsrecht. Bij het annuleren van het Abonnement worden de Abonnementskosten evenredig verdeeld over de dagen dat je een Premiumaccount had. De teveel betaalde Abonnementskosten zullen we uiterlijk binnen 14 dagen terugstorten op het bankrekeningnummer dat je bij inschrijving hebt opgegeven.
 • 6.3 Je kunt eenvoudig gebruik maken van het herroepingsrecht door binnen 14 dagen vanaf je aanmelding voor het Premiumaccount het herroepingsformulier aan ons te sturen (maar dit is niet verplicht) of op een andere manier contact met ons op te nemen om te laten weten dat je gebruik wenst te maken van je herroepingsrecht. Wanneer je Abonnement is ontbonden, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail.

Artikel 7: Duur en opzeggen

 • 7.1 Als je recht hebt op een gratis periode van 14 dagen (zie artikel 5.3), wordt je Premiumaccount na de eerste 14 dagen steeds automatisch met een maand verlengd, tenzij je ons uiterlijk op de laatste dag van die maand laat weten dat je je Abonnement wenst op te zeggen. Nadat je je hebt aangemeld kun je bij 'Account' onder 'Abonnement' zien wanneer de dan lopende maand van je Abonnement eindigt. Indien je ingelogd bent, verwijst de volgende link je direct naar je Abonnement;
 • 7.2 Als je geen recht hebt op de gratis periode (zie artikel 5.4), ga je een Premiumaccount aan voor een eerste periode van een maand, waarna je Premiumaccount steeds automatisch met een maand verlengd wordt, tenzij je je Abonnement voor de eerste dag van een nieuwe abonnementsmaand opzegt.
 • 7.3 Uiteraard wordt je Abonnement niet verlengd als je gebruik hebt gemaakt van je herroepingsrecht (zie artikel 6).
 • 7.4 Opzeggen van je Premiumaccount kan online via je account door naar 'Mijn Huurwoningen', 'Account' en vervolgens 'Abonnement' te gaan of door op een andere manier contact met ons op te nemen. Als je Abonnement is beëindigd zal er niet opnieuw Abonnementsgeld worden afgeschreven van het door jou opgegeven rekeningnummer (met inachtneming van artikel 6.2).

Artikel 8: Betalingen

 • 8.1 Het Abonnementsgeld wordt door middel van automatisch incasso door Huurwoningen geïncasseerd. Op de Website heb je je akkoord verklaard met het automatisch incasseren van het verschuldigde Abonnementsgeld. Tenzij vooraf anders aangegeven zal Huurwoningen het Abonnementsgeld gedurende de lopende maand afschrijven. Je dient ervoor zorg te dragen dat het saldo op het jou opgegeven bankrekeningnummer toereikend is zodat het Abonnementsgeld kan worden geïncasseerd.
 • 8.2 Als de betaling van het Abonnementsgeld niet op de aangegeven dag kan plaatsvinden door middel van automatische incasso, heeft Huurwoningen voorts het recht om zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling.
 • 8.3 Als de betaling van het Abonnementsgeld niet op de aangegeven dag heeft kunnen plaatsvinden door middel van automatische incasso, heeft Huurwoningen het recht om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Je bent dan nog wel het Abonnementsgeld verschuldigd over de periode dat je het Premiumaccount kon gebruiken.

Artikel 9: Wet- en regelgeving

 • Woningzoekende en Aanbieder dienen zich bij het gebruik van de Website en het eventueel sluiten van overeenkomsten die daaruit voort kunnen vloeien, te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Zonder af te doen aan het vorengaande, verklaren zij bekend te zijn met de relevante lokale wet- en/of regelgeving, zoals met betrekking tot woning- en kamerbemiddelingsbureaus.

Artikel 10: Misbruik van de Website

 • 10.1 Het is niet toegestaan Misbruik te maken van de Website. Als Misbruik wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – aangemerkt:
  • (a) Gebruik van de Website voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, rechten van anderen, de openbare orde of de goede zeden, zoals (a) het inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van derden; (b) het doen van misleidende of anderszins onrechtmatige mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) het ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de Website; (e) het oplichten van andere Gebruikers; (f) het op onrechtmatige wijze afhandig maken van gegevens van andere Gebruikers; (g) het lastigvallen van andere Gebruikers;
  • (b) Het gebruiken van de Website voor het versturen van (grootschalige) ongevraagde e-mail of andere communicatie;
  • (c) Het benaderen van andere Gebruikers voor commerciële doeleinden, van welke strekking dan ook (hieronder valt niet het op gewone wijze via de Website met elkaar in contact komen);
  • (d) Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden (“screen scraping”);
  • (e) Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de Website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden;
  • (f) Het veroorzaken van overlast of storingen, onder meer door het uitvoeren of coördineren van denial-of-service aanvallen of het besturen van kwaadaardige software, zoals virussen of spyware;
  • (g) Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huurwoningen anderszins kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden, "reverse-engineeren", decompileren of het op andere wijze exploiteren van (informatie beschikbaar via) de Website, behoudens voor zover dit wettelijk is toegestaan;
  • (h) Het handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief voor de duidelijkheid de voorwaarden voor Aanbieders.
 • 10.2 Bij Misbruik door een Woningzoekende kan Huurwoningen diens Abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen en het Basis- of Premiumaccount blokkeren door Woningzoekende hierover per e-mail te informeren.
 • 10.3 Bij Misbruik door een Aanbieder is Huurwoningen gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 100,00 (zegge: honderd euro) per feit van Misbruik aan de Aanbieder in rekening te brengen, waarbij het Misbruik van (persoons)gegevens, foto- of ander Materiaal gezamenlijk geldt als één feit, onverminderd het recht van Huurwoningen om nadere rechtsmaatregelen tegen de Aanbieder te nemen (zoals het beëindigen van de overeenkomst met de Aanbieder en het blokkeren van diens account) en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van Misbruik door de Aanbieder.
 • 10.4 Acquisitie op Advertenties van particuliere Aanbieders is niet toegestaan. Bij signalering kan Huurwoningen de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.
 • 10.5 Bij constatering van strafbare feiten mag Huurwoningen aangifte doen waarbij Huurwoningen gerechtigd is om naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van de betreffende persoon af te geven aan politie en justitie. Daarnaast behoudt Huurwoningen zich het recht voor om dit soort gegevens aan een derde te verstrekken, als een derde klaagt over een inbreuk op diens rechten of een anderszins onrechtmatige gedraging door een Gebruiker, en (a) de juistheid van die klacht voldoende aannemelijk is en voldoende aannemelijk is dat de derde schade kan lijden, (b) er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en (c) de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en (wettelijk) bevoegd is deze gegevens te ontvangen.
 • 10.6 Huurwoningen kan alle schade die voortvloeit uit het Misbruik verhalen op de desbetreffende persoon.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • 11.1 Huurwoningen is niet aansprakelijkheid voor schade die Gebruiker lijdt door:
  • (a) onjuiste informatie op de Website. Alle informatie op de Website is geplaatst onder voorbehoud van spel- of typefouten. Aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen via de Website verstrekte content, Huurwoningen controleert de juistheid daarvan niet. Bij twijfel over de juistheid van de content of bij constatering van onjuistheden kan contact worden opgenomen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de Aanbieder);
  • (b) technische storing of een andere omstandigheid waardoor de Website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet volledig raadpleegbaar is;
  • (c) wijzigingen van de Website.
 • 11.2 Huurwoningen is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen Woningzoekenden en Aanbieders en evenmin bij de overeenkomsten die zij sluiten. Huurwoningen heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de Advertentie, de handelingsbekwaamheid of bevoegdheid van (a) Aanbieders om Advertenties aan te bieden, (b) Verhuurders om woningen te verhuren of (c) woningzoekenden om tot huur over te gaan. Huurwoningen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele huurovereenkomst of voor de wijze van uitvoering daarvan.
 • 11.3 Indien en voor zover Huurwoningen aansprakelijk is voor enige schade die door een Woningzoekende, Aanbieder of andere Gebruiker wordt geleden, zal de totale aansprakelijkheid van Huurwoningen (waaronder wordt begrepen een verplichting om het Abonnementsgeld terug te betalen) nooit meer bedragen dan (a) het van die Woningzoekende ontvangen Abonnementsgeld respectievelijk (b) € 150 (honderd vijftig euro), al naar gelang welk bedrag hoger is.
 • 11.4 De Website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Huurwoningen heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites en kan hiervoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden. Huurwoningen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Huurwoningen worden aangeboden.
 • 11.5 Huurwoningen is niet aansprakelijk voor schade van een Gebruiker die is veroorzaakt door een andere Gebruiker, bijvoorbeeld doordat een onbevoegde derde zich toegang heeft verschaft tot een account en een andere Gebruiker daarmee oplicht of misleidt.
 • 11.6 Ten aanzien van Gebruikers die consumenten zijn sluit Huurwoningen aansprakelijkheid uit voor zover dat niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
 • 11.7 De Gebruiker vrijwaart en stelt Huurwoningen schadeloos voor alle kosten, boetes, schikkingsbedragen en andere schade van Huurwoningen in verband met tegen Huurwoningen ingestelde aanspraken van andere Gebruikers en eventuele andere derden, zoals toezichthouders, die het gevolg zijn van het handelen en/of nalaten van de Gebruiker of anderszins aan de Gebruiker zijn toe te rekenen. Voorbeelden van dit soort aanspraken zijn aanspraken in verband met het plaatsen van content die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, het op de Website plaatsen van een woning als Aanbieder niet door Verhuurder gemachtigd is dat te doen, boetes die worden opgelegd omdat de Gebruiker de toegang tot een account niet voldoende had beveiligd of een onbevoegde toegang niet (tijdig) heeft gemeld en aanspraken van Gebruikers doordat een Aanbieder hen heeft opgelicht of misleid. Als Huurwoningen een aanspraak van een derde ontvangt, voert de vrijwarende Gebruiker op eigen kosten op verzoek van Huurwoningen het verweer tegen de aanspraak, zowel in als buiten rechte.

Artikel 12: Privacy- en cookiebeleid

Artikel 13: Verzoeken/toestemming

 • 13.1 Als je na het afsluiten van het Abonnement een afwijking en/ of aanvulling van enige bepaling van deze voorwaarden of andere voorwaarden verlangt, dan kun je Schriftelijk een verzoek bij ons indienen;
 • 13.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden de toestemming van Huurwoningen wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze Schriftelijk is verstrekt;
 • 13.3 Een door Huurwoningen gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Huurwoningen is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 14: Tussentijdse beëindiging, in gebreke zijn

 • 14.1 Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van Huurwoningen op grond van deze gebruiksvoorwaarden en de wet (waaronder begrepen het recht op nakoming en eventuele rechten om het Abonnement te ontbinden), heeft Huurwoningen het recht om jouw Abonnement met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling, naar keuze op te zeggen of te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan jou indien jij:
  • (a) de door jou verschuldigde Abonnementsgelden niet op de gestelde tijdstippen voldoet;
  • (b) enige andere bepaling van de deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt;
  • (c) enige voorwaarde, verbonden aan een door Huurwoningen verleende toestemming, niet in acht neemt;
  • (d) een aanvraag tot surseance van betaling hebt ingediend en/of hebt verzocht om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
  • (e) de vrije beschikking over jouw vermogen of een deel daarvan verliest;
  • (f) in staat van faillissement wordt verklaard;
  • (g) een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van jou;
  • (h) komt te overlijden;
  • (i) als Woningzoekende geen natuurlijk persoon is, zij haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd; of
  • (j) het Abonnement gebruikt voor andere doeleinden dan waar het Abonnement voor bedoeld is (bijvoorbeeld eigen acquisitie of commerciële doeleinden).
 • 14.2 Huurwoningen behoudt zich het recht voor het aanbieden van de Website in zijn geheel stop te zetten. Alle Basis- en Premiumaccounts worden in dat geval opgeheven. Eventuele vooruitbetaalde bedragen voor Premiumaccounts worden dan naar evenredigheid terugbetaald.
 • 14.3 Het bepaalde in deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van Huurwoningen om de overeenkomst te beëindigen op in de wet genoemde gronden.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

 • 15.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de daarop door of namens Huurwoningen geplaatste content berusten uitsluitend bij haar en/of haar leveranciers. Huurwoningen behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van de Website en die content.
 • 15.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten (sui generis of anderszins), (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de Website en Huurwoningen in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimenbedrijfsgeheimen.
 • 15.3 Op de via de Website beschikbare data, en op het aanbod van woningen in bijzonder, rust het databankenrecht van Huurwoningen. Dit houdt onder meer in dat het niemand is toegestaan een substantieel gedeelte van dit woningaanbod op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de uitzondering voor persoonlijk gebruik is voldaan (wat nooit het geval is bij commercieel hergebruik en/of opvragen).

Artikel 16: Algemene bepalingen

 • 16.1 Door een account aan te (laten) maken op de Website garandeert de Gebruiker bevoegd te zijn namens zichzelf te handelen en een rechtsgeldige overeenkomst te kunnen sluiten. Als de Gebruiker dit namens een organisatie doet, garandeert de Gebruiker bevoegd te zijn die organisatie te vertegenwoordigen.
 • 16.2 Een door Huurwoningen gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. Huurwoningen is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.
 • 16.3 Huurwoningen kan deze gebruiksvoorwaarden (gedeeltelijk) wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat Gebruiker na de wijziging opnieuw van de Website en/of de (online) diensten van Huurwoningen gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. In afwijking van het voorgaande geldt ten aanzien van zakelijke Gebruikers met een account op de Website dat deze via email door Huurwoningen op de hoogte worden gebracht van de wijziging, minimaal 15 dagen voordat de wijziging van kracht wordt. Deze Gebruikers kunnen hun account opheffen en de overeenkomst opzeggen voor de datum waarop de wijziging van kracht wordt. De opzegging wordt van kracht binnen 15 dagen nadat Huurwoningen de opzegging heeft ontvangen. Als de Gebruiker echter tijdens de opzegtermijn een Advertentie plaatst of laat plaatsen, wordt deze daarmee geacht afstand te hebben gedaan van de opzegtermijn.
 • 16.4 Het niet afdwingen van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door Huurwoningen heeft niet tot gevolg dat Huurwoningen afstand doet van het recht de desbetreffende bepaling op een later tijdstip en/of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen.
 • 16.5 Indien een of meerdere bepalingen van de gebruiksvoorwaarden op welke wijze dan ook ongeldig is (bijvoorbeeld nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig), dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onverlet. Huurwoningen zal de ongeldige bepaling zo spoedig mogelijk vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk nadert.
 • 16.7 Op het gebruik van de Website door Aanbieders zijn, naast deze gebruiksvoorwaarden de voorwaarden voor Aanbieders van toepassing.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 17.1 Op het gebruik van de Website, de overeenkomst met de Gebruiker, deze gebruiksvoorwaarden inclusief voor de duidelijkheid de voorwaarden voor huurders en alle rechtsverhoudingen die het voorgaande voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.
 • 17.2 De rechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen in eerste aanleg. Indien Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker de mogelijkheid om binnen een maand nadat Huurwoningen zich op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 17 augustus 2021.