Onderverhuur houdt in dat de huurder zijn huis niet zelf bewoont, maar doorverhuurt aan een ander, de zogenaamde onderhuurder. Er gelden in zo'n geval twee huurcontracten: één tussen de verhuurder (vaak de eigenaar van de woning) en de hoofdhuurder, en één tussen de huurder en de onderhuurder. Juridisch gelden tussen hoofdhuurder en onderhuurder dezelfde bepalingen als tussen hoofdhuurder en eigenaar. Een huurder mag zijn woning alleen onderverhuren met toestemming van de verhuurder, tenzij het slechts gaat om een deel van de woning (bijvoorbeeld één kamer) en de huurder zelf ook in het huis blijft wonen.

Onderverhuur en huurbescherming

Ook een onderhuurder heeft recht op huurbescherming, net als iedere huurder. Een onderhuurcontract is namelijk voor de wet een gewoon huurcontract. Huurbescherming houdt in dat de huur alleen kan worden opgezegd indien hier een wettelijke reden voor is, bijvoorbeeld bij ernstige overlast of een betalingsachterstand.

Beëindiging huurovereenkomst

In de beginsituatie is er bij onderverhuur als gezegd sprake van drie partijen:

A: hoofdverhuurder

B: hoofdhuurder

C: onderhuurder

Wanneer de huurovereenkomst tussen hoofdverhuurder (A) en onderverhuurder (B) eindigt, wordt in de meeste gevallen de hoofdverhuurder (A) de nieuwe verhuurder van de onderhuurder (C). De nieuw ontstane situatie tussen A en C wordt dan een ‘voortgezette huurovereenkomst’ genoemd. Wanneer de onderhuurder niet de hele woning huurt, maar alleen een deel hiervan, ligt de situatie anders. Over het algemeen zal de onderhuurder de woonruimte moeten verlaten indien het contract tussen A en B eindigt.

Veelgestelde vragen over onderverhuren:

We hebben enkele veelgestelde vragen over onderverhuren en de bijbehorende antwoorden voor je op een rijtje gezet.

  • Wat houdt onderverhuur precies in?

    Onderverhuur wil zeggen dat een huurder de woning (of een deel daarvan) niet zelf bewoont, maar doorverhuurt aan iemand anders.

  • Heeft een onderhuurder dezelfde rechten als een normale huurder?

    Ja, een onderhuurder heeft dezelfde rechten als een gewone huurder. Dat betekent onder meer dat hij ook huurbescherming geniet.

  • Mag een sociale huurwoning onderverhuurd worden?

    Nee, bij sociale huurwoningen is onderverhuur niet toegestaan. Constatering van onderverhuur leidt over het algemeen zelfs tot onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst.